"Jewish" - 19 Free Cross Stitch Patterns

Ancient Menorah
Hamsa Patterns Collection
Hanukah Menorah
Hanukah Motifs
Hanukkah Gelt Bags

Happy Hanukkah
Happy Hanukkah Pattern
http://www.cross-stitch-pattern.net/Hawk-Fflying-9-43-Free-Design.aspx
Jewish Symbol charts
Menora
Menorah
Sabbath Menorah
Shabbat Shalom
Shabbat Shalom
Shana Tova

Star of David
Star of David
Star of David Back Stitch
Star of David Cross Stitch